Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova - Group Styles Inventory™ (GSI)

Istraživanje i razvoj Robert A. Cooke, Ph.D. i J. Clayton Lafferty, Ph.D.

Upitnik za utvrđivanje grupnih stilova kvantificira stilove interakcije kako bi pokazao timovima na koji način mogu efektivnije da rade zajedno i ostvaruju sinergiju pri rešavanju problema. Konkretnije - kako da osiguraju da napori koje svi zajedno ulažu u međusobnu interakciju kreiraju bolji uticaj nego suma njihovih pojedinačnih napora.

 GSI

GSI je dizajniran za ozbiljne programe razvoja timova (teambuilding programe), dok su grupni stilovi koje GSI meri u direktnoj vezi sa efektivnošću tima, prihvatanjem rešenja, kvalitetom dobijenog rešenja i sinergijom koju tim ostvaruje. Ako se koristi u kombinaciji sa simulacijama rešavanja problema, GSI daje važne praktične uvide u to kako grupa funkcioniše, dajući mogućnost grupi da fokusira svoje napore tačno tamo gde je unapređenje potrebno.

GSI rezultati ilustruju percepcije individualnih članova tima kao i kolektivnu perspektivu tima kao celine, o meri u kojoj se 12 specifičnih grupnih stilova javljalo za vreme aktivnosti na rešavanju određenog problema. Ovih 12 stilova je grupisano u 3 klastera - Konstruktivni, Pasivno/Odbrambeni i Agresivno/Odbrambeni stilovi. Rezultati se predstavljaju na Cicrumplex-u normiranom na bazi uzorka sastavljenog od više stotina članova tima.

JEDINSTVENE KARAKTERISTIKE GSI UPITNIKA

  • Omogućuje članovima grupe da na "siguran" način razgovaraju ponašanjima tima i pojedinaca kao  i uticaju koji ova ponašanja imaju na grupni učinak
  • Pruža priliku članovima tima da jasno identifikuju šta doprinosi a šta otežava timske napore –  doprinoseći izradi razvojnih planova za poboljšanje učinka
  • Ispunjava akademske i psihometrijske standarde
  • Deo je Modela integrisanog razvoja, koji povezuje ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, timova i organizacije kroz Human Synergistics Circumplex.

ZAINTERESOVANI ZA KORIŠĆENJE GSI UPITNIKA?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i usluge konsaltinga i koučinga.
Steknite praktično iskustvo u korišćenju GSI alata na jednoj od radionica koje uskoro organizujemo.