Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory®

Istraživanje i razvoj Robert A. Cooke, Ph.D. i J. Clayton Lafferty, Ph.D.

“Kultura je sve.”
Lou Gerstner of IBM (2002)

OCI

Kvantifikovanje i upravljanje organizacionom kulturom je kritično za “oživljavanje” organizacionih vrednosti, podršku implementaciji organizacionih strategija, i promovisanju adaptabilnosti, dostizanja ciljeva i održivosti.  Organizacije posvećuju vredne resurse razvoju sistema i struktura (npr.: upravljanje učinkom) sa jedne strane i merenju učinka (npr.: nivo uključivanja zaposlenih i kvalitet usluga) sa druge strane. Ipak, važno je razumeti faktore koji se nalaze u sredini jednačine - kulturu i ponašanja kojima želite da upravljate - kako biste osigurali da su inicijative u skladu sa vrednostima i da će pomeriti organizaciju prema njenoj misiji. Generalno, treba vam potvrda  da je kultura koju kreirate upravo ona koja je dokazano povezana sa visokim učinkom. Ali odakle početi? Kao i kod većine organizacionih promena i razvojnih inicijativa, ima smisla krenuti od metrike koju pruža statistički validan i pouzdan upitnik.

Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture je najčešće korišćen i najozbiljnije istražen alat na svetu za merenje organizacione kulture. Veliki broj studija koje su koristile OCI dokazuju važnost merenja i upravljanja organizacionom kulturom. Na nivou organizacije, istraživanja pokazuju vezu između Konstruktivne kulture merene OCI-jem i ishoda koje uključuju učešće zaposlenih, sigurnost i pouzdanost, uspešnost spajanja i integracije, kreativnost, adaptabilnost i zadovoljstvo klijenata.  Slično tome, na nivou društva, istraživanja su pokazala važnost konstruktivnih stilova i negativnu vezu koja postoji izmešu Odbrambenih stilova kulture i konkurentnosti svetske privrede.

Kako OCI radi

OCI pruža organizacijama vizuelni profil njihovih operativnih organizacionih kultura (Trenutna kultura) u vidu ponašanja za koja članovi organizacije veruju da su potrebna kako bi se zaposleni "uklopio i ispunio očekivanja". Takva očekivanja grade način na koji ljudi u organizacijama pristupaju svome poslu i ulaze u interakcije jedni sa drugima. Zauzvrat, ove norme ponašanja imaju važan uticaj na sposobnost organizacije da rešava probleme, da se prilagodi promeni i ostvaruje efektivan učinak.

OCI rezultati su predstavljeni na profilima koji ilustruju pojedinačna uverenja (kada se uzme u obzir perspektiva samo jednog člana) ili zajedničkih očekivanja ponašanja koja postoje u organizaciji i predstavljaju njenu kulturu (kada se kombinuju perspektive većeg broja članova). Rezultati se predstavljaju na Circumplex-u kroz 12 normi ponašanja grupisanih u 3 tipa kulture - Konstruktivna, Pasivno/Odbrambena i Agresivno/Odbrambena.

Definisanje Idealne kulture

Specijalna verzija upitnika OCI, OCI Idealna kultura, pruža liderima i organizacijama alat za kvantifikaciju, predviđanje i komunikaciju njihove idealne ili željene organizacione kulture. Lideri i drugi članovi organizacije daju odgovore kako bi opisali tipove ponašanja (npr. kulturu) koja će maksimirati efektivnost njihove organizacije. Krajnji rezultat je slika idealne organizacione kulture na osnovu njihovih zajedničkih vrednosti i uverenja. Idealna kultura predstavlja reper u odnosu na koji se trenutna kultura može upoređivati. Zajedno, ovi profili predstavljaju vizuelnu analizu razlika, cilj organizacione promene i osnovu za identifikovanje odgovarajućih poluga promene.

Ishodi kulture

Pored toga što meri trenutnu kulturu, OCI meri i ključne ishode kulture: zadovoljstvo zaposlenih, nameru da se ostane u organizaciji, jasnost uloga i konflikt uloga, i percepciju kvaliteta usluga koje pruža organizacija. 

Ostali ishodi kao i poluge promena mogu biti mereni ukoliko se sa OCI upitnikom koristi i OEI - Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije.

OCI se može koristiti za:

 • Signaliziranje i/ili potvrdu potrebe za transformacijom kulture
 • Planiranje i praćenje programa organizacionog razvoja
 • Podršku programima dizajniranim da podrže implementaciju strategije, uključivanje zaposlenih, organizaciono učenje, kvalitet i pouzdanost kao i servisiranje klijenata
 • Podrška merdžerima, akvizicijama i strateškim alijansama
 • Pojačavanje menadžerskog razumevanja kulture i održivosti
 • Upravljanje razlikama i društvenom odgovornošću
 • Merenja kulture za potrebe predavanje i istraživanja

Jedinstvene karakteristike Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture (OCI)

 • Meri norme ponašanja i očekivanja koje imaju dokazan uticaj na učinak (pozitivan ili negativan)
 • Daje pouzdanu, validnu i istinitu meru kulture - jasno razdvajajući kulturu i klimu kao dva odvojena, ali međusobno zavisna organizaciona pojma
 • Odgovara rigoroznim akademskim i psihometrijskim standardima sa rezultatima koji se koriste u velikom broju žurnala kao i u knjizi Handbook of Organizational Culture & Climat
 • Sastavni deo Modela integrisanog razvoja, koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, tima i organizacije

Zainteresovani za korišćenje OCI upitnika?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.

Da biste mogli da koristite OCI upitnik, morate biti akreditovani od strane Human Synergistics-a. Kliknite ovde za više informacija o akreditaciji.