Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory®

Istraživanje i razvoj Robert A. Cooke, Ph.D.

Baziran na Modelu: Kako kultura funkcioniše, Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije (OEI) se koristi kao komplementaran alat OCI upitniku i meri uzročne faktore (poluge promena) koje obliku kulturu kao i ishode kulture na individualnom, grupnom i organizacionom nivou.

OEI

U odnosu na standardna istraživanja stavova i zadovoljstva zaposlenih, OEI nudi praktičnu i delotvornu alternativu baziranu na istraživanju, povezujući organizacionu kulturu i klimu u vidu:

  • Očekivanja i iskustva koje ljudi imaju kao članovi organizacije.
  • Uticaja koji ova iskustva imaju na uverenja ljudi o tome šta se od njih očekuje (norme i kultura).
  • Načina na koji kultura vodi do važnih ishoda na individualnom nivou (npr. uključivanje), grupnom nivou (timski rad) i nivou organizacije (adaptibilnost i kvalitet).

Ovaj sveobuhvatni upitnik, naročito kada se koristi zajedno sa OCI upitnikom, meri najvažnije interne faktore i uslove koji utiču na organizacioni učinak i razvoj.

Zajedno, OCI i OEI upitnik pružaju celovitu sliku potrebe za promenom kao i poluga promena. Kroz merenje idealne i trenutne kulture OCI upitnikom i organizacionih ishoda OEI upitnikom, jasni razlozi i strategije se pojavljuju za iniciranje i vođenje promena i razvoja.

Jedinstvene karakteristike Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije (OEI)

  • Mogućnost integracije sa Upitnikom za utvrđivanje organizacione kulture (OCI) kako bi pružili kompletnu i integrisanu  “mapu” organizacione kulture i efektivnosti
  • Baziran na višegodišnjim istraživanjima faktora koji utiču na stilove kulture i njene ishode
  • Uklanja nagađanja iz procesa promene time što daje mogućnost konsultantima i liderima da identifikuju specifične i relevantne poluge za transformaciju kulture.
  • Odgovara akademskim i psihometrijskim standardima i pruža norme i repere na osnovu uzorka (pre nego na osnovu iskrivljenih podataka klijenata)
  • Sastavni deo Modela integrisanog razvoja, koji koristi Human Synergistics Circumplex kako bi povezao ponašanja na nivou pojedinca, menadžera, lidera, tima i organizacije.

Zainteresovani za korišćenje OEI upitnika?

Kontaktirajte nas za informacije o ceni proizvoda i/ili usluge konsaltinga i koučinga.

Da biste mogli da koristite OEI upitnik, morate biti akreditovani od strane Human Synergistics-a. Kliknite ovde za više informacija o akreditaciji.