~/Products/management-development ~/management-development

Razvoj menadžera

Menadžeri imaju ključnu ulogu u svakoj organizaciji, jer su oni ti čije ponašanje utiče i na one koje predvode, ali i na one koji su im nadređeni. Obavljajući svoja menadžerska zaduženja oni vrše uticaj na podređene, svoje kolege i nadređene.

Developing Managers

Menadžeri na su odgovorni za realizaciju vizije i strategija koje postavlja najviši menadžment i isporuku rezultata usmeravanjem napora drugih. Od ključne važnosti je da su delovanja i kulturološki uticaj menadžera  usklađeni sa vizijom, vrednostima i strategijama organizacije.

Ova grupa ima odlučujući uticaj širom organizacije i može imati koristi od razvojnih alata Human Synergistics International, koji su usmereni na svakodnevne izazove sa kojima se menadžeri suočavaju kao i na veštine koje su im potrebne da izgrade pravu efektivnost. (Za menadžere na seniorskim pozicijama pogledajte Razvoj lidera)

Naš program razvoja menadžera i obezbeđivanja povratnih informacia pruža više od obične spoznaje – dizajniran je da potpomogne konstruktivne promene pomažući pojedincima da:

  • Izmere pristupe menadžmentu, stilove ponašanja i veštine
  • Identifikuju prednosti i razvojne mogućnosti
  • Tačno odrede prepreke postizanja pune efikasnosti
  • Razviju konstruktivnije pristupe i stilove ponašanja i veštine
  • Prate promene i poboljšanja tokom vremena

Naš standard i naš permanentni cilj je da ponudimo proizvode koji ispunjavaju stroge akademske i psihometrijske standarde a u isto vreme su i praktični i relevantni realnom okruženju.