Kako kultura funkcioniše model

Šta je  organizaciona kultura?

‚‚Organizaciona kultura“ je termin koji je postao važan deo rečnika svake organizacije i važna karakteristika kada se govori o organizaciji kako sa zaposlenima tako i sa klijentima. Međutim, često se pogrešno tumači njeno pravo značenje, način funkcionisanja i njen uticaj na učinak organizacije.

U Human Synergistics-u ‚‚kulturu“ definišemo u organizacionom kontekstu kao osnovne pretpostavke, zajedničke vrednosti i verovanja koja određuju način na koji se članovi organizacije ponašaju i ophode jedni prema drugima i način na koji pristupaju svojim poslovima. Takve norme i očekivanja oblikuju način razmišljanja članova organizacije o tome kako treba da se ponašaju da bi se ‚‚uklopili“, ‚‚završili posao“ i ponekad jednostavno ‚‚preživeli“.

Na kulturu organizacije utiču različiti faktori, među kojima je i ponašanje lidera organizacije. Kako bi pomogao organizacijama da efektivno mere svoju kulturu, direktor Human Synergistics-a i renomirani akademik Dr. Robert A. Cooke je razvio model Kako kultura funkcioniše 1997. godine. Ovaj model identifikuje 31 uzročni faktor (raspoređene u pet kategorija), koji su odgovorni za oblikovanje kulture i koji pomažu organizaciji da sa svoju trenutnu kulturu pretvori u željenu kulturu.

Model ilustruje veze između ovih Uzročnih faktora i trenutne operativne kulture organizacije, zajedno sa Ishodima kulture na individualnom, grupnom i organizacionom nivou.

Kako kultura funkcioniše model