Circumplex

Circumplex Human Synergistics-a omogućava da se ‚‚vide", mere i menjaju načini razmišljanja i stilovi ponašanja koji imaju uticaj na učinak, ne samo pojedinca, već i grupa i organizacija. Circumplex faktore koji utiču na efektivnost deli na dvanaest specifičnih stilova koji su dalje grupisani u tri klastera i postavljeni cirkularno na osnovu svojih sličnosti: Konstruktivni, Pasivno/odbrambeni i Agresivno/odbrambeni.

Konstruktivni stilovi su veoma efektivni i unapređuju učinak pojedinca, grupe ili organizacije. Suprotno tome, Agresivno/odbrambeni stilovi imaju nestalan i potencijalno negativan uticaj na učinak, a Pasivno/odbrambeni stilovi dosledno umanjuju celokupnu efektivnost. Ovi stilovi opisuju šta se dešava i šta se očekuje u organizacijama, i zbog svog uticaja na učinak, pokazuju pravac promene i razvoja.

Circumplex je još 1971. godine razvio Dr J. Clayton Lafferty za potrebe Upitnika za utvrđivanje životnog stila - Life Styles InventoryTM. Dr Robert A Cook je sproveo brojna istraživanja sa Circumplex-om kako bi procenio njegovu validnost, modifikovao ga i poboljšao, i kako bi razvio upitnike za grupe, lidere i organizacije. Moć Circumplex-a leži u njegovom integrisanom setu mera na više nivoa kao i jednostavnom jeziku koji omogućava ljudima da opišu i preusmere kulturu svoje organizacije. 

Circumplex