Seminar Kultura

Seminar Kultura je prvi korak u akreditaciji za program Upitnik za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® OCI i Upitnik za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® OEI

Izmerite organizacionu kulturu i klimu, kako biste podstakli posvećenost i poboljšali učinak

Naučite kako da tumačite, pokrenete i pratite organizacione promene uz pomoć Upitnika za utvrđivanje organizacione kulture - Organizational Culture Inventory® OCI, upitnika o kulturi sa najširom primenom u svetu i naučite kako da identifikujete i beležite napredak, koristeći poluge promene i ishode organizacione kulture iz komplementarnog upitnika za merenje organizacione klime - Upitnika za utvrđivanje efektivnosti organizacije - Organizational Effectiveness Inventory® OEI.

    Koristeći interaktivne tehnike učenja zasnovane na iskustvu, Seminar Kultura će vas pripremiti da :

  • Merite kulturu I klimu organizacije kako biste inicirali i pratili promene kulture na bazi prikupljenih podataka
  • Koristite model za iniciranje promena kulture "Kako kultura funkcioniše"
  • Tumačite i koristite statističke informacije iz izveštaja
  • Uskladite OCI I OEI rezultate sa misijom, vizijom i željenim rezultatima vaše organizacije
  • Napravite trenutni i idealni profil kulture organizacije i akcioni plan za prelazak sa prethodnog na budući profil
  • Napravite vezu između uzročnih faktora, operativne kulture i ishoda
  • Prepoznate polja za razvoj i poluge promene kako biste ojačali Konstruktivne stilove
  • Tumačite i primenite rezultate izveštaja