Changing the World – One Organization at a Time®

Šta ovo znači?

Human Synergistics International se bavi razvojem i publikovanjem alata i instrumenata,pružanjem informacija i strategija promene koje omogućavaju pojedincima da ispune svoj potencijal, grupama da realizuju sinergiju i organizacijama da izgrade održivost.

Na grupnom i individualnom nivou Human Synergistics se fokusira na konstruktivnu promenu načina na koji ljudi ulaze u interakciju jedni sa drugima i pristupaju poslu. Na organizacionom nivou transformišemo kontekst unutar kojeg ljudi rade i očekivanja koja usmeravaju njihovo ponašanje.

Detaljnije, naši medjunarodno priznati razvojni alati, primenjeni od strane visoko stručnih konsultanata, pomažu pojedincima da unaprede svoje stilove liderstva i liderske strategije, timovima da razviju svoje interpersonalne i racionalne procese, i organizacijama da usklade svoje organizacione kulture sa svojim vrednostima.

Changing the World—One Organization at a Time® je izazovna misija. Mi se krećemo ka njoj u saradnji sa našim konsultantima, stalnim upoznavanjem sve većeg broja organizacija, iz različitih industrija i regiona, sa našim dijagnostičkim i razvojnim sistemima. Naša je namera je promene koje su inicirane u ovim organizacijama načinimo dovoljno  smislenim i moćnim da se „preliju“ i šire van granica organizacija – i tako efikasno promovišu razvoj i efektivnost svojih zajednica, zemalja i, na posletku, celog sveta. 

 

Our mission: Changing the World—One Organization at a Time®

Dakle, šta je iza naše misije?

Istraživanje Human Synergistics-a jasno pokazuje da:

 • Postoje odredjeni načini razmišljanja i ponašanja koji pospešuju učinak na individualnom, grupnom i organizacionom nivou. Oni se mogu meriti i razvijati. Njih nazivamo Konstruktivni stilovi.
 • Postoje i druga ponašanja koja mogu sprečavati učinkovitost na individualnom, grupnom i organizacionom nivou. Ona se mogu meriti, kontrolisati i promeniti. Njih zovemo Pasivno/odbrambeni i Agresivno/odbrambeni stilovi. 
 • Mnogi menadžeri i lideri u organizacijama ne shvataju uticaj koji imaju na podredjene i druge ljude oko sebe i nenamerno promovišu, ohrabruju i ojačavaju Odbrambene stilove koji nisu u direktnoj vezi ili čak umanjuju efektivnost.
 • Slično tome, mnogi od sistema, struktura i tehnologija koje organizacije koriste (kao i osobine liderstva i veštine komunikacije menadžera) nisu u skladu sa vrednostima organizacije i zato udaljavaju članove organizacije od ponašanja i organizacione kulture kojoj streme.
 • Povratna informacija bazirana na validnim i pouzdanim dijagnostičkim instrumentima može pomoći menadžerima da utiču na željene promene u svojim strategijama i stilovima liderstva, kao i u sistemima i strukturama koje su stvorili, kako bi konstruktivno preusmerili organizacionu kultur i poboljšali učinak svoj eorganizacije. 
 • Kada članovi organizacije na svim nivoima iskreno usvoje Konstruktivna ponašanja i grade organizacionu kulturu koja podstiče ovakva ponašanja, oni poboljšavaju svoj učinak i dugoročnu efektivnost organizacije.
Mi koristimo ove rezultate istraživanja, kao i naše kolektivno praktično iskustvo od više od 40 godina kako bismo pomogli organizacijama i njihovim članovima da se menjaju.

Promovisanje individualne dobrobiti zajedno sa efektivnošću

Konačno, naše istraživanje takođe pokazuje da članovi organizacija sa Konstruktivnim liderima, menadžerima i kulturama pokazuju veću motivaciju, više timskog rada i saradnje, jaču veru u to da se njihov trud isplati, kao i veću satisfakciju i manje stresa.

Stoga možemo istovremeno pomagati ljudima da vole svoj posao i organizacijama da postignu održivi učinak. Umesto oslanjanja na neuverljive pretpostavke da angažovanost vodi ka učinku (ili da učinak vodi ka angažovanosti), naša istraživanja, modeli i strategije promene kreirani su da direktno promovišu oba ishoda istovremeno.

Close

Pročitaj više

 • Razvoj

  Alati

  Assessments

  Alati

  Konstruktivna ponašanja vode zaposlenog ka posvećenosti i boljem učinku. HSI alati vam pomažu da razvijete konstuktivne stilove kroz sve organizacione nivoe.

  Alati

 • Timbilding

  Simulacije

  Simulacije

  Pomozite vašem timu da izgradi svoje veštine rešavanja problema i poboljša efektivnost u donošenju odluka našim širom sveta upotrebljavanim i temeljno istraženim simulacijama za razvoj timova

  Timbilding simulacije

 • Akreditacija

  Akreditacija


  Akreditacija

  Naše akreditacione radionice pripremaju vas da stručno primenite HSI alate i simulacije za razvoj timova u cilju unapređenja konstuktivnih stilova i razvojnih ciljeva organizacije.

  Akreditacija

 • Cicumplex – drugim rečima

  Video prezentacija


  Cicumplex

  Direktor HSI Robert A. Cooke, PhD predstavlja Cicumplex kako bi pomogao konsultantima da razumeju kako su stilovi povezani sa svakodnevnim poslovnim pojmovima i ciljevima

  Cicumplex – drugim rečima